The Nine Points of URCNA Synod 2007 Against Final Justification by Works and other Federal Vision Heresies in Tagalog

 

 

 

 

Thanks to Rev. Lance Filio, we have a Tagalog translation of the “Nine Points.”

(HC: Heidelberg Catechism; BC: Belgic Confession of Faith; CD: Canons of Dort)

The original English statement is here.

Ipinatitibay ng Synod na ang Banal na Kasulatan at ang mga konpensyon ay nagtuturo ng doktrina ng pagaaring-ganap sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at walang anong katuruan sa ilalim ng telohiya ng kasunduan sa ating mga iglesia ang maaring tumaliwas sa pundasyon ng doktrinang ito. Kaya nga, ang Synod ay itinatanggi ang mga sumusunod na kamalian mula sa:

1. Sinomang tumatanggi o nagiiba ng katuruan na: “ang Dios ay lumikha sa tao na mabuti at mula sa kanyang sariling wangis, gayun nga, sa tunay na katuwiran at kabanalan”, na may kakayanang gawin ang “kautusan sa buhay bilang kinatawan ng sangkatauhan (HC 6, 9; BC 14);

2. Sinoman, sa anong paraan o kadahilanan, lumilito sa “kautusan ng buhay” na ibinigay bago ang pagkahulong duon sa ebanghelyo na siyang ipinahayag pagkatapos ng pagkahulog (BC 14, 17, 18; HC 19, 21, 56, 60);

3. Sinonmang lumilito sa batayan o paraan ng pagtanggap ng Dios bago ang pagkahulog (pagsunod sa kautusan ng buhay) duon sa batayan (Si Kristo na siyang tumupad sa kautusan ng buhay) at paraan (pananampalataya kay Kristo) ng pagtanggap ng Dios pagkatapos ng pagkahulog;

4. Sinomang tumatanggi na si Kristo ang naging-dapat para sa pagtanggap ng Dios at ang lahat ng kanyang gantimpala ay itunuring sa mga mananampalataya (BC 19, 20, 22, 26; HC 11-19, 21, 36-37, 60, 84; CD 1.7, RE 1.3, RE 11.1);

5. Sinomang nagtuturo na ang isang tao ay maari, ayon sa kasaysayan, may pasubaling maging hinirang, ipinanganak na muli, ligtas na kaisa kay Kristo, iaring-ganap, inampon ayon sa bisa ng kanyang pakikipagkaisa sa panglabas na pamamahala ng kasunduan sa biyaya ngunit maari din mapahamak dahil sa kawalang ng sariling katapatan sa kasunduan (CD I, V);

6. Sinomang nagtuturo na ang lahat ng mga bautismong kristiyano ay nasa ilalim ng kasunduan sa biyaya katulad na katulad at walang pagkakaiba sa mga duon na mayroon lamang panlabas na ugnayan sa kasunduan sa biyaya sa bautismo at duon sa mga kaisa kay Kristo sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang (HC 21, 60; BC 29);

7. Sinomang nagtuturo na ang kabanalang mula sa Espiritu, pagawa ng tao o ang makikipagtulungan sa biyaya ay may bahagi sa batayan ng ating katuwiran sa harap ng Dios o may bahagi sa ating pananampalataya, gayun nga, sa paraan kung saan iyakap natin si Kristo, ang ating katuwiran (BC 22-24; HC 21, 60, 86);

8. Sinomang nagpapaliwanag na ang pananampalataya, sa pangyayari ng pagaaring-ganap, ay mas higit pa duon sa “pagsandal o pagpapahinga sa tanging pagsunod ni Kristo ipinako sa krus o “isang tiyak na kaalaman” at “taos-pusong pagtitiwala” kay Kristo at sa kanyang pagsunod at kamatayan para sa mga hinirang (BC 23; HC 21);

9. Sinomang nagtuturo na mayroong hiwalay at pangwakas na pagaaring-ganap na may bahagi ang katuwiran o kabanalan na mula sa isang Kristiyano (HC 52; BC 37).

Here’s the web of Federal Vision heresy:

Steven Wedgeworth is part of the Federal Vision denomination called Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC), established by Doug Wilson, Steve Wilkins, etc. :


Doug Wilson also founded New Saint Andrews College in Moscow, Idaho:

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Related Posts

Why the Federal Vision Resurgence?

Piper does not hold to any of the Reformed confessions or catechisms. That doesn’t mean he isn’t a Christian or that he doesn’t teach useful things. But it does mean that we shouldn’t be surprised when he teaches something outside the confessional standards.